Jingqi Guan, Zhiyao Duan, Fuxiang Zhang, Shelly D. Kelly, Rui Si, Michel Dupuis, Qinge Huang, John Qianjun Chen, Chunhua Tang & Can Li Water oxidation on a mononuclear manganese heterogeneous catalyst Nature Catalysisvolume 1, pages870877 (2018)

Zheng Zhang  Jianping Xiao  Xue‐Jiao Chen  Song Yu  Liang Yu  Rui Si  Yong Wang  Suheng Wang Xianguang Meng  Ye Wang  Zhong‐Qun Tian  Dehui Deng Reaction Mechanisms of Well‐Defined Metal–N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1 – 5


Xiaole Jiang Haobo Lia Jianping Xiao Dunfeng Gao Rui Si FanYang Yanshuo Li Guoxiong Wang Xinhe Bao Carbon dioxide electroreduction over imidazolate ligands coordinated with Zn(II) center in ZIFs Nano Energy Volume 52, October 2018, Pages 345-350

Tian-yuan ChenJunjie SuZhengpai ZhangChenxi CaoXu Wang, Rui SiXianglin LiuBianfang ShiJing Xu*, and Yi-Fan Han*§ Structure Evolution of Co-CoOx Interface for Higher Alcohol Synthesis from Syngas over Co/CeO2 Catalysts ACS Catal.20188 (9), pp 8606–8617

Xiao‐Yuan Liu  Hao Chen  Ruili Wang  Yuequn Shang  Qiong Zhang  Wei Li  Guozhen Zhang Juan Su  Cao Thang Dinh  F. Pelayo García de Arquer  Jie Li  Jun Jiang  Qixi Mi  Rui Si  Xiaopeng Li Yuhan Sun  Yi‐Tao Long  He Tian  Edward H. Sargent  Zhijun Ning 0D–2D Quantum Dot: Metal Dichalcogenide Nanocomposite Photocatalyst Achieves Efficient Hydrogen Generation Adv. Mater. 2017, 29, 1605646.


Qiming Sun, Ning Wang, Qiming Bing, Rui Si, Jingyao Liu, Risheng Bai, Peng Zhang, Mingjun Jia, JihongYu Subnanometric Hybrid Pd-M(OH)2, M = Ni, Co, Clusters in Zeolites as Highly Efficient Nanocatalysts for Hydrogen Generation Chem, 2017, 3, 928-949.


Chengcheng Yan,  Haobo Li,  Yifan Ye, Haihua Wu,  Fan Cai, Rui Si, Jianping Xiao,  Shu Miao,  Songhai Xie, Fan Yang, Yanshuo Li,  Guoxiong Wang*  and  Xinhe Bao* Coordinatively unsaturated nickel–nitrogen sites towards selective and high-rate CO2 electroreduction Energy Environ. Sci., 2018, 11 , 1204-1210

Hongliang Li, Liangbing Wang, Yizhou Dai, Zhengtian Pu, Zhuohan Lao, Yawei Chen, Menglin Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Wenhua Zhang, Rui Si, Chao Ma & Jie Zeng  Synergetic interaction between neighbouring platinum monomers in CO2 hydrogenation Nature Nanotechnology (2018) doi:10.1038/s41565-018-0089-z

Hao Dong, Ling-Dong Sun*, Lin-Dong Li , Rui Si, Rui Liu, and Chun-Hua Yan*  Selective Cation Exchange Enabled Growth of Lanthanide Core/Shell Nanoparticles with Dissimilar Structure J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (51), pp 18492–18495

Liangbing Wang, Wenbo Zhang, Shenpeng Wang, Zehua Gao, Zhiheng Luo, Xu Wang, Rui Zeng, Aowen Li, Hongliang Li, Menglin Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Wenhua Zhang, Chao Ma, Rui Si & Jie Zeng. Atomic-level insights in optimizing reaction paths for hydroformylation reaction over Rh/CoO single-atom catalyst. NATURE COMMUNICATIONS 7:14036


Hao Dong, Ling-Dong Sun*, Ye-Fu Wang, Jun Ke, Rui Si, Jia-Wen Xiao, Guang-Ming Lyu, Shuo Shi, Chun-Hua Yan*,Efficient tailoring of upconversion selectivity by engineering local structure of lanthanides in NaxREF3+x nanocrystals, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6569-6576.
Xiaoguang Guo, Guangzong Fang, Gang Li, Hao Ma, Hongjun Fan, Liang Yu, Chao Ma, Xing Wu, Dehui Deng, Mingming Wei, Dali Tan, Rui Si, Shuo Zhang, Jianqi Li, Litao Sun, Zichao Tang, Xiulian Pan, Xinhe Bao*, Direct, nonoxidative conversion of methane to ethylene, aromatics, and hydrogen, Science 2014, 344(6184), 616-619.
Jun Ke, Jia-Wen Xiao, Wei Zhu, Haichao Liu*, Rui Si, Ya-Wen Zhang*, Chun-Hua Yan*, Dopant-induced modification of active site structure and surface bonding mode for high-performance nanocatalysts: CO oxidation on capping-free (110)-oriented CeO2:Ln (Ln = LaLu) nanowires, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135(40), 15191-15200.
Hang Wang, Wu Zhou, Jin-Xun Liu, Rui Si, Geng Sun, Meng-Qi Zhong, Hai-Yan Su, Hua-Bo Zhao, Jose A. Rodriguez, Stephen J. Pennycook, Juan-Carlos Idrobo, Wei-Xue Li*, Yuan Kou*, Ding Ma*, Platinum-modulated cobalt nanocatalysts for low-temperature aqueous-phase FischerTropsch synthesis, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135(10), 4149-4158.
中国科学院上海应用物理研究所•上海光源•纳米催化课题组 沪ICP备09019620号-33