Structural Determination of Catalytically Active Subnanometer Iron Oxide Clusters [PDF]

Qi Yang, Xin-Pu Fu, Chun-Jiang Jia,*, Chao Ma,*,Xu Wang, Jie Zeng, Rui Si* , Ya-Wen Zhang, and Chun-Hua Yan ACS Catal. 2016, 6, 3072-3082, DOI: 10.1021/acscatal.6b00328A General Method for Constructing Two-Dimensional Layered Mesoporous Mono- and Binary-Transition-Metal Nitride/Graphene as an Ultra-Efficient Support to Enhance Its Catalytic Activity and Durability for Electrocatalytic Application [PDF]

Baocang Liu, Lili Huo, Rui Si,* Jian Liu, and Jun Zhang* ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 18770-18787 DOI: 10.1021/acsami.6b03747


Promoted Multimetal Oxide Catalysts for the Generation of Hydrogen via Ammonia Decomposition [PDF]

Han Yan, Yue-Jiao Xu, Ying-Qiu Gu, Hao Li, Xu Wang, Zhao Jin,*, Shuo Shi, Rui Si*, Chun-Jiang Jia*, and Chun-Hua Yan J. Phys. Chem. C. 2016, 120, 7685-7696, DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b01595Effect of strongly bound copper species in copper-ceria catalyst for preferential oxidation of carbon monoxide [PDF]

Pei-Pei Du, Wei-Wei Wang, Chun-Jiang Jia,* Qi-Sheng Song, Yu-Ying Huang, Rui Si* Applied Catalysis A: General 2016, 518, 87-101, DOI:10.1016/j.apcata.2015.10.041
Adsorption mechanism on metal organic frameworks of Cu-BTC, Fe-BTC and ZIF-8 for CO2 capture investigated by X-ray absorption fine structure. [PDF]

Meng Du, Lina Li,* Mingxing Li and Rui Si RSC Advances 2016, 6, 62705-62716 DOI: 10.1039/c6ra07582g


Gold-Iron Oxide Catalyst for CO Oxidation: Effect of Support Structure [PDF]

Hui-Zhen Cui, Yu Guo , Xu Wang , Chun-Jiang Jia ,* and Rui Si* Catalysts, 2016, 6, 37, DOI:10.3390/catal6030037

Support Effect of Zinc Tin Oxide on Gold Catalyst for CO Oxidation Reaction. [PDF]

Li Wei , Du Linying , Jia Chunjiang ,*, Si Rui ,# Chinese Journal of Catalysis 2016, 37 DOI: 10.1016/S1872‐2067(16)62468‐3


2015

Strong Local Coordination Structure Effects on Subnanometer PtOx Clusters over CeO2 Nanowires Probed by Low-Temperature CO Oxidation [PDF]

Jun Ke, Wei Zhu, Yingying Jiang, Rui Si*, Yan-Jie Wang, Shuai-Chen Li, Chuanhong Jin, Haichao Liu,* Wei-Guo Song, Chun-Hua Yan, and Ya-Wen Zhang* ACS Catal. 2015, 5, 5164-5173, DOI: 10.1021/acscatal.5b00832Highly Dispersed Copper Oxide Clusters as Active Species in Copper-Ceria Catalyst for Preferential Oxidation of Carbon Monoxide [PDF]

Wei-Wei Wang, Pei-Pei Du, Shi-Hui Zou, Huan-Yu He, Rui-Xing Wang, Zhao Jin, Shuo Shi, Yu-Ying Huang, Rui Si*,Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia,*and Chun-Hua Yan ACS Catal. 2015, 5, 2088-2099, DOI: 10.1021/cs5014909Uniform 2 nm gold nanoparticles supported on iron oxides as active catalysts for CO oxidation reaction: structure-activity relationship [PDF]

Yu Guo, Dong Gu, Zhao Jin, Pei-Pei Du, Rui Si*,Jing Tao, Wen-Qian Xu, Yu-Ying Huang, Sanjaya Senanayake, Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia* and Ferdi Schüthb Nanoscale 2015, 7, 4920-4928, DOI: 10.1039/c4nr06967f 
In Situ X-ray Diffraction Study of Co-Al Nanocomposites as Catalysts for Ammonia Decomposition [PDF]

Ying-Qiu Gu, Xin-Pu Fu ,Pei-Pei Du, Dong Gu, Zhao Jin, Yu-Ying Huang, Rui Si* , Li-Qiang Zheng, Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia,* and Claudia Weidenthaler* J. Phys. Chem. C. 2015, 119, 17102-17120. DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b02932 
中国科学院上海应用物理研究所•上海光源•纳米催化课题组 沪ICP备09019620号-33